دندانهای بهم ریخته

چرا دندانهای من بهم ریخته است؟

عوامل مختلفی در این خصوص نقش دارند که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
• دندانهای شما طی برنامه زمان بندی شده رویش پیدا نکرده است. دندانهای اغلب افراد بر اساس جدول زمان بندی شده مشخص رویش می‏ یابند. گاها مشاهده میشود که برخی دندانها از این ترتیب رویشی تبعیت نمیکنند. اگر دندان دائمی زودتر از موعد رویش پیدا کند، فضای مورد نیاز برای رویش سایر دندانهای دائمی را اشغال خواهد کرد.
• فضای کافی جهت رویش دندانها در فک شما موجود نمیباشد. اگر فضای ایجاد شده در فک در حال تکامل و فضای حاصل از افتادن دندانهای شیری اندک باشد، برخی دندانها ممکن است نهفته بمانند. در اغلب موارد نیز دندانها به هر نحوی که شده و با اعمال فشار به سایر دندانها خود را درقوس جای میدهند که نتیجه آن چرخش، کج شدن و انحراف سایر دندانها میباشد. برعکس این حالت، اگر فضای مورد نیاز برای رویش دندانها بیش از حد باشد، بین دندانهای روئیده فاصله خواهد افتاد.

اگر دندانها طی برنامه زمان بندی شده رویش پیدا نکنند و یا فضای کافی برای رویش نداشته باشند، بهم ریخته خواهند شد.

• شما دندانهای اضافی دارید. در صورتی که دندانهای اضافی داشته باشید، سایر دندانهای شما دچار بهم ریختگی خواهد شد.
• دندانهای آسیای بزرگ اول شما در موقعیت ناصحیحی قرار دارد. دندانها همانند تیغه های اره دارای برجستگی )کاسپ( و فرورفتگی )فوسا( میباشند. کاسپ دندانهای فک پایین میبایست در فوسای دندانهای فک بالا قرار بگیرد. همانند دندانه های یک زیپ، اگر کاسپ و فوسا دندانهای آسیای بزرگ اول در تماس با یکدیگر نباشند، سایر دندانها را نیز تحت تاثیر قرار میدهند. در برخی موارد شدت مشکل به حدی میباشد که کاسپ دندان آسیای بزرگ اول فک بالا در فوسای سایر دندانهای آسیای بزرگ قرار میگیرد.

• تعدادی از دندانهای شما غائب میباشد. گاهی از اوقات دندانها تکامل پیدا نمیکنند. در صورت این اتفاق، فضای زیادی برای رویش دندانها موجود میباشد که یکی از عوامل کج شدن دندانها به سمت ناحیه بدون دندان نیز میتواند باشد.

• دندانهای شما نسبت به فک بیش از اندازه کوچک یا بزرگ میباشند. به عنوان مثال اگر شما فک با اندازه کوچک را از مادرتان و دندانهای با اندازه بزرگ را از پدرتان به ارث برده باشید، دندانهای بهم ریخته ای خواهید داشت. همچنین اگر دندانی اندازه نامناسبی داشته باشد، به هیچ وجه در فوسای دندان مقابل جفت و جور نخواهد شد. دندانهای این کودک نسبت به فک وی اندازه بسیار کوچکتری دارند.

• ممکن است در گذشته عادت غلط دهانی داشته اید. مکیدن انگشتان دست میتواند منجر به بیرون زدگی دندانهای فک بالا و فرو رفتگی دندانهای فک پایین گردد. تنفس از راه دهان، یا فشردن زبان پشت دندانهای قدامی باعث جدا شدن دندانهای فک بالا و پایین از یکدیگر میشود. هر دو این عادات منجر به بروز »اپن بایت« میشود.

• دندانی را به صورت تصادفی از دست داده باشید. صدمه به فکین میتواند بر روی الگوی رشدی اثر گذاشته و در نتیجه منجر به نامرتبی دندانی گردد. همچنین از دست دادن دندانها به هر علتی میتواند رشد فکی و رویش سایر دندانها را تحت تاثیر قرار دهد.

کج شدن دندانها در اثر از دست رفتن دندان آسیای بزرگ اول
بستن منو