عریض کردن فک بالای باریک شده

حتی اگر دندانهای شما شرایط مطلوبی داشته باشد ولی فک شما باریک شده باشد، شما دارای مال اکلوژن میباشید. در موارد باریک شدگی فک بالا، ارتودنتیست شما میتواند از دستگاه عریض کننده جهت رفع مشکل استفاده کند. این دستگاه به صورت تدریجی و با اعمال نیروی سبک، دندانها را از هم دور میکند. مادامی که این اتفاق میافتد، استخوان جدید در سقف دهان ساخته میشود و فک بالا پهنتر میشود.
حدود 1 تا 2 ماه طول خواهد کشید تا استخوان جدید در فک بالا تشکیل شود، بنابراین ضروری است که دستگاه عریض کننده حداقل به مدت 3 تا 5 ماه در محل باقی بماند.

دستگاه عریض کننده بر روی دندانهای فک بالا چسبانده میشود. بنابراین به هیچ وجه قابل رویت نخواهد بود. ارتودنتیست شما پس از ارائه آموزش نحوه کار با دستگاه از شما خواهد خواست که پیچ دستگاه را طی برنامه مشخصی باز کنید. بهترین نتایج با دستگاه عریض کننده در بیماران 7 تا 15 ساله که پتانسیل رشدی آنها باقی مانده است به دست میآید.

اصلاح مشکالت عادتی و اصلاحات رشدی

دستگاههای اصلاح الگوی رشدی اصطلاحا »دستگاه فانکشنال« نامیده میشوند. مکانیسم عمل این دستگاهها استفاده از نیروی طبیعی عضلات به منظور تصحیح مشکالت خاص و تحریک رشد فکی میباشد. طیف بسیار زیادی از مشکالت فکی به وسیله این دستگاهها قابل اصالح میباشد. این دستگاهها را میتوان قبل، بعد و همراه براکتها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر شما عادت ناصحیحی داشته باشید که بر روی وضعیت دندانها و رشد فک شما اثرگذار باشد، ارتودنتیست میتواند دستگاه عادت شکنی طراحی کند که جهت ترک عادت مکیدن انگشت و لب کمک کننده باشد.

دستگاه عادت شکن
دستگاه عادت شکن

هنگام استفاده از دستگاه فانکشنال، دندانها به موقعیت مطلوب هدایت شده و بنابراین فک بالا و پایین در موقعیت جدید تثبیت میشوند. با وجود ارائه دستگاههای مختلف در ارتودنسی، برخی مشکالت تنها به روش جراحی فک و صورت قابل اصالح میباشند.

دستگاه فانکشنال
دستگاه فانکشنال

بستن منو