مال اکلوژن چیست؟ و انواع آن

در یک سیستم دندانی ایده آل، دندانهای قدامی اندکی بر روی یکدیگر همپوشانی دارند، به نحوی که دندانهای فک پایین در تماس با سطح داخلی دندانهای فک بالا میباشند. اورجت فاصله افقی بین دندانهای شما میباشد؛ فاصله عمودی بین آنها اوربایت نامیده میشود.

اگر همپوشانی دندانهای فک بالا بر روی دندانهای فک پایین بیش از حد باشد، اصطلاحا بیمار دارای »دیپ بایت« میباشد. »کراس بایت« به حالتی اطلاق میشود که در آن اندازه فک پایین در انطباق با فک بالا نباشد و در نتیجه تعدادی از دندانهای فک پایین بیرون زده تر از دندانهای فک بالا باشند.

کراس بایت مشابه این حالت است که شما در تالش برای قرار دادن در جعبهای باشید که خود جعبه بزرگتر از در آن باشد- هر چقدر هم که تالش کنید انطباق کامل بین این دو برقرار نمیگردد.

شما چه نوع مال اکلوژنی دارید؟

انواع مختلفی از مال اکلوژن وجود دارد. به طور کلی بر مبنای ارتباط دندانهای آسیای بزرگ اول فک بالا و پایین، مال اکلوژن به سه دسته طبقه بندی میشود. این سیستم طبقه بندی را برای اولین بار ادوارد انگل معرفی کرد. به یاد داشته باشیدکه، هر کدام از انواع مال اکلوژن تفاوتهایی با یکدیگر دارد و شما ممکن است ترکیبی از انواع مال اکلوژنها را داشته باشید.

کلاس یک: فک بالا و پایین در موقعیت صحیح قرار دارند اما دندانها بهم ریخته میباشند.
کلاس دو: فک بالا در موقعیتی جلو زده و یا فک پایین در موقعیتی عقبتر قرار داشته و دندانها حالت خرگوشی پیدا میکنند.
کلاس سه: در اثر رشد بیش از حد فک پایین و یا رشد ناقص فک بالا این حالت اتفاق میافتد.
بستن منو