مشکالت دندانی

برای داشتن سیستم جونده ایده آل، به تعداد مساوی دندان در فک بالا و پایین مورد نیاز میباشد. در صورتی که شما دندان غائب دارید و یا اینکه یکی از دندانهای شما در اثر صدمه از دست رفته است، میتوانید اقدام به جایگزینی آن دندان نمائید. یک راهکار موقت استفاده از یک دندان مصنوعی در نگهدارنده ارتودنسی میباشد که توسط ارتودنتیست شما ساخته میشود. در این صورت دیگر دندانهای دو طرف به سمت ناحیه بی دندانی کج نمیشوند. گاهی اوقات یکی از دندانهای شما نسبت به سایر دندانها بسیارکوچکتر میباشد. این اتفاق اکثر مواقع در مورد دندان پیشین کناری اتفاق میافتد. دندانپزشک شما میتواند با استفاده از مواد همرنگ دندان اقدام به افزایش ابعاد این دندانها نماید. به این کار “بیلدآپ” گفته میشود. در صورتی که بیلدآپ به خوبی انجام شود، تفاوتی بین دندانهای چپ و راست مشهود نخواهد بود. این کار هم از نظر زیبایی سودمند است و هم دندانهای دو سمت را در سر جای خود نگه میدارد.

قبل از بیلدآپ
بعد از بیلدآپ

مشکالت فکی

داشتن مال اکلوژن لزوما به این معنا نیست که دندانهای شما مشکل دارد. ماشینی را تجسم کنید که چرخ دندههای آن کامال سالم میباشد اما در موقعیت نامناسب قرار گرفته اند. بنابراین نمیتوانند بچرخند و در نتیجه ماشین کار نخواهد کرد. وضعیتی مشابه نیز در دهان شما اتفاق میافتد- دندانهای شما نیز ممکن است از نظر اندازه و موقعیت شرایط طبیعی داشته باشند، اما وجود مشکالتی در روابط فکی اجازه کارکرد صحیح به دندانها را نمیدهد. ارتودنتیست شما به منظور اصالح مشکالت اسکلتی ممکن است از دستگاههای مختلفی استفاده کند. هرگونه دستگاهی که بیرون از دهان قرار بگیرد، »دستگاه خارج دهانی« نامیده میشود. شایعترین آنها هدگیر نام دارد. برخی افراد از هدگیر به عنوان دستگاه شبانه نام میبرند زیرا به طور شایع موقع خواب مورد استفاده قرار میگیرد. هدگیر معموال به به بند دندانهای آسیای بزرگ اول متصل میشود. هدگیر انواع مختلفی دارد که بسته به صلاحدید ارتودنتیست مورد استفاده قرار میگیرد. شایعترین آنها دارای کلاهک پارچه ای )برای استفاده بر روی قسمت بالایی-پشتی سر( و نوار پارچهای گردنی میباشند. هدگیر در شبانه روز حداقل باید 12 تا 16 ساعت مورد استفاده قرار گیرد تا دارای اثرات درمانی باشد.

هدگیر سری به منظور عقب و بالا بردن دندانها و همچنین مهار رشد عمودی فک بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
هدگیر گردنی به منظور عقب بردن دندانها و همچنین مهار رشد قدامی-خلفی فک بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

سایر دستگاهها

دستگاههای خارج دهانی دیگری که موارد استفاده دارند شامل »فیس ماسک« و »چین کاپ« میباشند. اگر رشد فک بالای شما کندتر از رشد فک پایین باشد، با استفاده از دستگاه فیس ماسک که بر روی پیشانی و چانه تکیه میکند، میتوان رشد فک بالا را با اعمال نیروی مختصری تحریک کرد.

دستگاه چین کاپ در گذشته به منظور مهار رشد فک پایین مورد استفاده قرار میگرفت، اما امروزه استفاده از آن به جز در موارد اندکی منسوخ شده است. همواره به خاطر داشته باشیدکه پیروی از دستورات ارتودنتیست و استفاده حداکثری از دستگاههای خارج دهانی کلید موفقیت درمان میباشد.

بستن منو